WE ARE FOCOCEV - We supply tapioca starch over the world.
  Công ty Cổ phần Fococev Tây Nguyên -
  Công ty Cổ phần Nông sản thực phẩm Việt Nam - Huyện IaPa, tỉnh Gia Lai -
  Công ty Cổ phần Tinh Bột Sắn Gia Lai - Krông Pa -
  Công ty Cổ phần Tinh Bột Sắn Phú Yên - Xã Eabia, Sông Hinh, Phú Yên